An engem Artikel um Internetsite vum Edukatiounsministère zu der Schoulreform hëllt den Sammy Wagner Stellung:

” D’Schoul ass ee vun deene wichtegste Piliere vun eiser Gesellschaft, Wëssen ass d’Fundament vu jidderengem vun eis an erméiglecht eis et eréischt, d’Liewen an Ugrëff ze huelen. Ëmsou méi wichteg ass et also, dass jiddereen eng gutt Schoulausbildung ka genéissen, fir e gudde Start an d’Liewen ze hunn. ” …

… ” Wichteg dobäi ass awer, dass ee breeden Debat an der Gesellschaft stattfënnt, dass d’Enseignanten, Elteren a virun allem déi, di et direkt betrëfft, nämlech d’Schüler, um selwechte Strang zéien”….

… “et geet ëm d’Zukunft vun de Schüler an déi gehéiert endlech erëm an de Mëttelpunkt vun der Diskussioun!” …

Den ganzen Artikel ass um Internetsite vum Bildungsministère ze fannenhttp://www.reformelycee.lu