Communiqué de presse: Séance inaugurale du Parlement des Jeunes

Voici le communiqué de presse par rapport à la séance inaugurale du samedi 27 octobre 2012 du Parlement des Jeunes:

CP-jugendparlament-session-2012.13 lancement

0

Appel vum Präsident am Kader vun der Schoulreform

An engem Artikel um Internetsite vum Edukatiounsministère zu der Schoulreform hëllt den Sammy Wagner Stellung:

” D’Schoul ass ee vun deene wichtegste Piliere vun eiser Gesellschaft, Wëssen ass d’Fundament vu jidderengem vun eis an erméiglecht eis et eréischt, d’Liewen an Ugrëff ze huelen. Ëmsou méi wichteg ass et also, dass jiddereen eng gutt Schoulausbildung ka genéissen, fir e gudde Start an d’Liewen ze hunn. ” … Read more

0

Lettre adressée au Premier Ministre: Réformes politiques à discuter avec les jeunes concernés

Lettre adressée au Premier Ministre, afin de proposer une procédure de discussion de réformes politiques qui sont en relation directe avec les jeunes.

0

Prise de position du Parlement des Jeunes relative à la Déclaration de Politique Générale sur l’Etat de la Nation du Premier Ministre le 5 mai 2010 à la Chambre des Députés

Le Parlement des Jeunes a analysé avec grand intérêt la Déclaration de Politique Générale sur l’Etat de la Nation du Premier Ministre. Read more

0