Appel vum Präsident am Kader vun der Schoulreform

An engem Artikel um Internetsite vum Edukatiounsministère zu der Schoulreform hëllt den Sammy Wagner Stellung:

 » D’Schoul ass ee vun deene wichtegste Piliere vun eiser Gesellschaft, Wëssen ass d’Fundament vu jidderengem vun eis an erméiglecht eis et eréischt, d’Liewen an Ugrëff ze huelen. Ëmsou méi wichteg ass et also, dass jiddereen eng gutt Schoulausbildung ka genéissen, fir e gudde Start an d’Liewen ze hunn.  » … Lire la suite