Appel vum Präsident am Kader vun der Schoulreform
Déc12

Appel vum Präsident am Kader vun der Schoulreform

An engem Artikel um Internetsite vum Edukatiounsministère zu der Schoulreform hëllt den Sammy Wagner Stellung:  » D’Schoul ass ee vun deene wichtegste Piliere vun eiser Gesellschaft, Wëssen ass d’Fundament vu jidderengem vun eis an erméiglecht eis et eréischt, d’Liewen an Ugrëff ze huelen. Ëmsou méi wichteg ass et also, dass jiddereen eng gutt Schoulausbildung ka genéissen, fir e gudde Start an d’Liewen ze hunn.  » … …  »...

Read More
Schüler fordern Moratorium
Déc05

Schüler fordern Moratorium

Auf Einladung der Nationalen Jugendkonferenz (CGJL) und des Jugendparlaments trafen sich am Samstag, den 26. November 2011, Vertreter des Aktionskomitees « Eis Reform », der Nationalen Schülerkonferenz (CNEL), des Jugendparlaments, und der Schüler- und Studierendenorganisation UNEL, um sich über die Schulreform von Bildungsministerin Mady Delvaux-Stehres zu beraten. Neben den Schüler- und Jugendorganisationen waren auf Anfrage des...

Read More

Lettre adressée au Premier Ministre: Réformes politiques à discuter avec les jeunes concernés

Lettre adressée au Premier Ministre, afin de proposer une procédure de discussion de réformes politiques qui sont en relation directe avec les jeunes.

Read More

Le Quotidien – Voter à 16 ans: le débat continue

Le Quotidien – Voter à 16 ans: le débat continue www.lequotidien.lu Voter à 16 ans: le débat continue

Read More

«Il y a un fossé entre la politique et les jeunes». Sammy Wagner, le Président d…

«Il y a un fossé entre la politique et les jeunes». Sammy Wagner, le Président du Parlement des Jeunes («Jugendparlament»), n’a pas hésité à dire qu’à son avis les jeunes se sentent mal informés sur la vie politique et le fonctionnement des institutions. Les structures existantes sont considérées comme «rigides», alors que dans la rue le mécontentement des jeunes se manifeste. Chambre des Députés du Grand-Duché de Luxembourg chd.lu...

Read More