Communiqué de Presse
Avr04

Communiqué de Presse

Den 23. Mäerz 2018 hunn d’Jugendparlament, d’Conférence Nationale des Élèves du Luxembourg (CNEL) an d’Carrefour Pastorale des Jeunes hir Kandidatur gestallt fir Member vun der Conférence Générale de la Jeunesse du Luxembourg (CGJL) ze ginn. D’CGJL ass den Daachverband vun all de Jugendorganisatiounen am Land. Aus dësem Grond sinn esou wuel d‘CNEL ewéi och d’Jugendparlament der Meenung, dass dës Plattform fir si als Jugendbeweegungen...

Read More